Szukaj

Regulamin

Regulamin SERWISU internetowego

karmanafood.com

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady prowadzenia działalności za pośrednictwem strony internetowej karmanafood.com, prowadzonej wspólnie przez Karmana Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebułtowie, adres: ul. Św. Idziego nr 44, 32-085 Giebułtów, KRS: 0000796545, REGON: 383958841, NIP: 5130261612 oraz Annę Słupską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Anna Słupska Anusza EDU, NIP: 5491558486, adres: ul. Św. Idziego nr 44, 32-085 Giebułtów, w ramach spółki cywilnej: Karmana Sp. z o.o. A. Słupska S.C., ul. Wadowicka 6D, 30-415 Kraków, NIP: 9451979769, jak również warunki świadczenia przez ww. podmiot nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Serwisu internetowego www.karmanafood.com. W ramach sprzedaży konsumenckiej Regulamin określa w szczególności:
 • zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy na odległość;
 • zasady i tryb wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

§ 2

Definicje

Zwarta w Regulaminie sformułowania i zwroty pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta przy składaniu pierwszego Zamówienia, stanowiący część składową Formularza zamówienia.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Klient – każdy podmiot korzystający z Usług oferowanych na Stronie lub dokonujący Zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Karmana Food Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – konto Klienta w Serwisie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 • Produkt – dostępny na Stronie internetowej produkt spożywczy/posiłek, przygotowywany na indywidualne zamówienie Klienta, mogący stanowić przedmiot Umowy zawieranej pomiędzy Klientem, a Karmana Food w ramach Umowy zawartej na odległość.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca z Karmana Food Umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.
 • Karmana Food – Karmana Sp. z o.o. A. Słupska S.C., ul. Wadowicka 6D, 30-415 Kraków, NIP: 9451979769.
 • Strona/Strona internetowa/Serwis internetowy – strona www.karmanafood.pl
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktu/-ów zawierana albo zawarta między Klientem oraz Karmana Food za pośrednictwem Strony internetowej.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 • Usługi – usługi świadczone nieodpłatnie przez Karmana Food drogą elektroniczną w związku z prowadzeniem Strony.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Karmana Food.

§ 3

Kontakt z Karmana Food i nr rachunku bankowego

 1. Adres lokalu Karmana Food: ul. Opolska 100, Kraków 31-323
 1. Adres e-mail : zamowienia.karmana@gmail.com
 1. Numer telefonu : 666399456
 1. Dane do przelewu:

Karmana Sp. z o.o. A. Słupska S.C.

ul. Wadowicka 6D, 30-415 Kraków

NIP: 9451979769

Nr rachunku 88109016650000000115957959

 1. Klient może porozumiewać się z Karmana Food za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 1. Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: 08:00-15:00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Informujemy, że Strona internetowa działa najlepiej w przeglądarce Firefox (oraz późniejsze wersje) i pod nią jest optymalizowana. Niemniej jednak przetestowaliśmy inne popularne przeglądarki i nie zauważyliśmy większych problemów. Zalecane wersje innych przeglądarek:
 • Chrome
 • Safari
  1. Do odtwarzania materiałów wideo udostępnianych na Stronie niezbędna jest aktualna wersja programu Windows Media Player oraz Adobe Flash Player.
  1. Sugerujemy aby na bieżąco aktualizować używaną przeglądarkę internetową do najnowszej wersji, celem zapewniania optymalnego wyświetlania Strony.
  1. Aby przeglądać dokumenty typu *.pdf należy posiadać aktualną wersję Adobe Acrobat Reader.
  1. Sugerowana minimalna rozdzielczość ekranu to: 1280 x 720 pikseli.
  1. Działanie Strony zostało przetestowane (i działa stabilnie) na następujących systemach operacyjnych: Windows 10, Windows 8.1. Należy upewnić się, że wszystkie zalecane przez producenta aktualizacje są poprawnie zainstalowane.
  1. Nasza Strona zoptymalizowana jest do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet). Na urządzeniach mobilnych Strona internetowa działa najlepiej na przeglądarce Chrome i pod nią jest optymalizowana. Zalecamy używanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej w celu poprawnego wyświetlania zawartości Strony internetowej.

  § 5

  Informacje ogólne

  1. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  1. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami).
  1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za dostawę), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
  1. Klientem korzystającym z Usług dostępnych na Stronie oraz ze Serwisu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 16 rok życia.

  § 6
  Świadczenie Usług drogą elektroniczną

  1. Za pośrednictwem Strony internetowej Karmana Food świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną następujące Usługi:
  • formularz kontaktowy;
  • newsletter;
  • założenie Konta Klienta.
   1. Usługa formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt” umożliwia skierowanie do Karmana Food wiadomości dotyczącej Produktów i Usług oferowanych przez Karmana Food, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Klient może w każdej chwili zrezygnować z tej Usługi poprzez zaprzestanie dalszego korzystania z tej Usługi.
   1. Usługa newslettera polega na periodycznym przesyłaniu przez Karmana Food, na adres e-mail wskazany przez Klienta, wiadomości e‑mail zawierającej informacje o nowych Produktach lub Usługach znajdujących się w ofercie Karmana Food. Z newslettera może skorzystać każdy Klient, który podał swój adres e-mail, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Karmana Food na Stronie. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny w celu potwierdzenia zapisania się do newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi newsletterowej. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach Usługi newsletter lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: zamowienia.karmana@gmail.com
   1. Usługa umożliwiająca założenie Konta Klienta dostępna jest po wypełnieniu na zasadach opisanych w Regulaminie Formularza rejestracyjnego i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych. Do założenie Konta i zawarcie umowy o świadczenie tej Usługi przez Karmana Food dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta w link aktywacyjny otrzymany na adres e‑mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym. Założenie Konta Klienta jest możliwe również poprzez zalogowanie się przez Klienta na Stronie za pomocą swojego konta na stronie Facebook lub Google: w takiej sytuacji Karmana Food otrzyma następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić w każdej chwili żądanie natychmiastowego usunięcia swojego Konta, poprzez skierowanie takiego żądania do Karmana Food, na adres e-mail: zamowienia.karmana@gmail.com
   1. Karmana Food jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta i pozostałych nieodpłatnych Usług oferowanych na Stronie w przypadku działania przez Klienta na szkodę Karmana Food lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług nieodpłatnych. Karmana Food zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i Usług nieodpłatnych drogą elektroniczną poprzez wiadomość skierowaną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym.
   1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, za pośrednictwem Usług dostępnych na Stronie, treści o charakterze bezprawnym.
   1. Klient może zgłosić Karmana Food reklamację w związku z korzystaniem z Usług. Reklamacja może być złożona na piśmie, poprzez jej przesłanie na adres Karmana Food wskazany w § 3 Regulaminu lub drogą elektroniczną, poprzez jej przesłanie na adres e-mail: zamowienia.karmana@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Karmana Food niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi.

   § 7

   Zakładanie Konta w Serwisie

   1. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi założenia Konta w Serwisie za pomocą Formularza rejestracyjnego, przy składaniu pierwszego Zamówienia, poprzez: użycie opcji „Chcę założyć konto” dostępnej po kliknięciu przy składaniu Zamówienia przycisku „POMIŃ LOGOWANIE”. Do założenia Konta niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, ulica i numer budynku/lokalu, miasto i kod pocztowy, telefon kontaktowy, adres e‑mail, a następnie dokończenie Zamówienia oraz kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę online”.
   1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracyjnym. Możliwe jest również logowanie za pośrednictwem konta Facebook lub Google.

   § 8

   Zasady składania Zamówienia

   1. Zasady składania Zamówień w Serwisie:
   • kolejny krok stanowi wybór konkretnego Produktu/-ów z listy, a następnie dodanie go do koszyka zakupów;
   • przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym Produktem – służy do tego opis umieszczony w karcie Produktu, zawierający m. in. informacje o składzie oraz alergenach;
   • w celu sprawdzenia listy zakupów znajdujących się w koszyku bądź dokonania korekty Zamówienia, należy sprawdzić zawartość koszyka
   • ostatnią czynność stanowi wysłanie Zamówienia – w Zamówieniu należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (imię i nazwisko, ulica i numer budynku/lokalu, miasto i kod pocztowy, telefon kontaktowy, adres e‑mail); jeżeli którekolwiek z obowiązkowych pól nie zostanie poprawnie wypełnione, Zamówienie nie będzie przyjęte do realizacji.
   1. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00. Realizacja Zamówień z dostawą następuje od godz. 11:30 do 14:00, w dniach wtorek, środa, czwartek
   1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji niezwłocznie po jego złożeniu przez Klienta, pod warunkiem, gdy złożone zostało w godzinach wskazanych w ustępie poprzedzającym oraz z zastrzeżeniem § 10 ust. 6 Regulaminu.
   1. W przypadku Zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich treści, Karmana Food zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer, który został podany podczas składania Zamówienia, celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i potwierdzenia Zamówienia.
   1. Zastrzega się, że niektóre Produkty zaprezentowane w Serwisie mogą być czasowo lub całkowicie niedostępne. Informacja o braku dostępności Produktu znajduje się w jego opisie.
   1. W razie złożenia Zamówienia na Produkty niedostępne Karmana Food skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania alternatywy dla zamówionego Produktu lub Produktów (modyfikacja Zamówienia). W razie braku zgody na modyfikację Zamówienia, Klient może anulować Zamówienie (odstąpić od Umowy) i żądać zwrotu uiszczonych należności.

   § 9

   Zawarcie Umowy

   1. Zawarcie Umowy między Klientem a Karmana Food następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, zgodnie z § 7 Regulaminu.
   1. Do zawarciu Umowy dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „ZAMAWIAM”, znajdującego się w ostatniej części Formularza zamówienia .
   1. Po złożeniu Zamówienia Karmana Food niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Karmana Food Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej: 1) informację o otrzymaniu Zamówienia przez Karmana Food oraz o jego przyjęciu do realizacji; 2) potwierdzenie zawarcia Umowy; 3) załącznik w postaci Regulaminu[Karolina 1] . Potwierdzenie złożenia Zamówienia ma wyłącznie charakter informacyjny.

   § 10

   Metody dostawy, termin realizacji Zamówienia oraz płatności

   1. Dostawa Zamówionych Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Krakowa.
   1. Szacowany termin realizacji Zamówienia podawany jest w potwierdzeniu zawarcia Umowy (§ 9 ust. 3 Regulaminu).
   1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem pracowników i współpracowników Karmana Sp z o.o. A. Słupska SC, na podstawie danych zamieszczonych w Zamówieniu. Klient ma możliwość odbioru osobistego Zamówienia, pod adresem: 30-415 Kraków, ul. Opolska 100, w lokalu gastronomicznym biurowca o ile zaznaczył taką opcję przy składaniu Zamówienia.
   1. Klient składając Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności spośród następujących:
   • Płatność gotówką przy odbiorze Produktu.
   • Płatność kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze Produktu (wyłącznie przy wyborze opcji odbioru osobistego).
   • Płatność online za pomocą PAY U
   • płatność online za pomocą T-Pay
    1. Jeżeli Klient wybrał jako formę płatność online, Karmana Food nie przystąpi do realizacji Zamówienia do czasu otrzymania informacji od podmiotu odpowiedzialnego za obsługę płatności o uiszczeniu zapłaty za Produkt.
    1. Karmana Food nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub opóźnienia w realizacji Zamówienia powstałe na skutek błędów lub opóźnień powstałych po stronie podmiotu realizującego płatności, w związku z nieprawidłowym działaniem serwisu, do którego Klient zostaje przekierowany ze Strony internetowej www.karmanafood.com celem opłacenia Zamówienia.

    § 11

    Prawo odstąpienia od Umowy
    (dotyczy wyłącznie Konsumentów)

    1. Oferowane przez Karmana Food Produkty ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do spożycia. W związku z tym zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość po rozpoczęciu realizacji Zamówienia. Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z Karmana Food.
    1. 2. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w przypadku:
    • 1) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Zamówienia.
    • 2) Dezaktualizacji zamieszczonej na Stronie oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia przedstawioną przez Karmana Food.
    • Przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego numeru telefonu lub adresu dostawy.

     § 12

     Reklamacje

     1. Produkty
     1. Karmana Food jest zobowiązana dostarczyć Klientowi Produkty bez wad fizycznych lub prawnych.
     1. Jeżeli zakupiony Produkt posiada wady, Konsument może, w ramach rękojmi za wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Karmana Food niezwłoczne i bez nadmiernych dla Konsumenta niedogodności wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Konsument może również bezpośrednio domagać się wymiany wadliwego towaru na nowy lub usunięcia wady. Odstąpienie od Umowy jest nieskuteczne, jeżeli wada jest nieistotna.
     1. Reklamacje w zakresie rękojmi za wady można składać pisemnie, telefoniczne lub drogą elektroniczną. Zalecane jest podanie przez Klienta przy składaniu reklamacji, następujących informacji: 1) opis reklamowanego Produktu, szczegóły dotyczące Zamówienia oraz zdjęcia odebranego Produktu lub Produktów 2) rodzaj ujawnionej wady, data i okoliczności jej ujawnienia; 3) żądania w zakresie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; 4) danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie wszystkich powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Karmana Food.
     1. Reklamacja zostanie rozpatrzone niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Karmana Food, o czym Konsument zostanie poinformowany w wiadomości e‑mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w złożonym Zamówieniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Karmana Food nie ustosunkowała się do tego żądania w wyżej wskazanym terminie uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
     1. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wad Produktu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
     1. Przy odbiorze Produktu Konsument ma prawo sprawdzić zamówiony Produkt w obecności dostawcy, a w przypadku stwierdzenia wad odmówić przyjęcia Produktu. W takiej sytuacji Konsument powinien złożyć reklamację niezwłocznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
     1. Usługi
     1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Usług drogą elektroniczną powinny być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.karmana@gmail.com lub pisemnie na adres Karmana Sp z o.o. A. Słupska sc – Karmana Food , ul. Wadowicka 6 d, 30-41 Kraków
     1. Zalecane jest podanie przez Klienta przy składaniu reklamacji, następujących informacji: 1) rodzaj Usługi 2) rodzaj ujawnionej wady, data i okoliczności jej ujawnienia; 3) danych kontaktowych składającego reklamację, 4) żądanie Klienta. Podanie wszystkich powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Karmana Food.
     1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
     1. Karmana Food informuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji w formie, w której złożona została reklamacja, chyba że Klient wskaże inny sposób komunikacji.

     § 13

     Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

     1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

     1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
     • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Karmana Food;
     • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy sprzedaży zawartej z Karmana Food (informacje dotyczące postępowania przed stałym polubownym sądem konsumenckim są dostępne pod następującym adresem: http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/tryb_postepowania), może też skorzystać z możliwości internetowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR (adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL), pod którym podano również informacje o sposobie korzystania z platformy;
     • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Karmana Food korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

     § 14

     Dane osobowe

     1. 1. Administratorem danych osobowych Klientów pozyskanych w związku z korzystaniem ze Serwisu są Karmana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Giebułtowie, adres: ul. Św. Idziego nr 44, 32-085 Giebułtów, KRS: 0000796545, REGON: 383958841, NIP: 5130261612 oraz Anna Słupska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Słupska Anusza EDU, NIP: 5491558486, adres: ul. Św. Idziego nr 44, 32-085 Giebułtów, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: Karmana Sp. z o.o. A. Słupska S.C., ul. Wadowicka 6D, 30-415 Kraków, NIP: 9451979769, (dalej jako: „ADO”).
     1. 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane celem:
     • podjęcia działań niezbędnych do świadczenia Usługi drogą elektroniczną – umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z konta w Serwisie oraz złożenia Zamówienia;
     • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do ADO na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”, bądź z wykorzystaniem znajdującego się na stronie formularza kontaktowego – wysyłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na takie zapytanie;
     • podjęcia działań niezbędnych do wykonania Umowy – realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, w tym dokonania rozliczeń z tym związanych oraz dostawy zamówionych Produktów;
     • świadczenia Usługi newsletterowej zasubskrybowanej przez Klienta;
     • do celów marketingowych i wysyłania informacji handlowych;
     • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej;
     • realizacji obowiązków nałożonych na ADO przepisami prawa.
     1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klienta stanowi odpowiednio:
     • 1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) – w przypadku skierowania do ADO zapytania na adres e-mail znajdujący się w zakładce „Kontakt”, bądź z wykorzystaniem znajdującego się na stronie formularza kontaktowego; podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta;
     • 2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy):
     • w razie przetwarzania danych osobowych Klienta w celu umożliwienia mu założenia i korzystania z Konta w Serwisie internetowym (usługa świadczona drogą elektroniczną) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta; posiadanie Konta nie jest wymagane do dokonywania zakupów w Serwisie internetowym;
     • w razie przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym dokonania rozliczeń i dostawy Produktów na adres podany w Zamówieniu; podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i realizacji złożonego Zamówienia;
     • w razie przetwarzania danych osobowych Klienta w celu świadczenia Usługi newsletterowej zasubskrybowanej przez Klienta (świadczenie usług drogą elektroniczną); podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
      • 4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO):
      • w razie przetwarzania danych osobowych Klienta w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych;
      • w razie przetwarzania danych osobowych Klienta na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej.
       1. Klient może realizować swoje prawa wskazane powyżej pisemnie (na adres: Karmana Sp. z o.o. A. Słupska S.C., ul. Wadowicka 6D, 30-415 Kraków) oraz drogą elektroniczną (zamowienia.karmana@gmail.com).
       1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów w związku ze zbieraniem plików cookies, określa Polityka prywatności dostępna na stronie.

       § 15

       Postanowienia końcowe

       1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2020 2020 r.
       1. Karmana Food zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli zmiana ta będzie wymagana przepisami prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych za pośrednictwem Strony Usług. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania na Stronie. W zakresie w jakim zmiana Regulaminu dotyczy świadczenia przez Karmana Food na rzecz Klienta bezpłatnej Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, Karmana Food poinformuje Klienta posiadających Konto na Stronie, na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, o planowanej zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Karmana Food, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie przez Karmana Food na rzecz Klienta bezpłatnej Usługi prowadzenia Konta ze skutkiem na ostatnim dzień przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

       [Karolina 1]Przy składaniu Zamówień również musi być akceptacja Regulaminu przez Klienta.

       Koszyk

       Twój koszyk jest pusty

       Wybierz pierwszy produkt

       Cena zestawu: %bundleSum%
       Anuluj